Türkiye’deki Projemiz


Almanya Federal Ekonomi İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen ve Sparkassenstiftung tarafından yürütülen “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı” Projesi; Mayıs 2019 tarihinde hazırlık süreci ile başlamıştır. Proje ana fazı Nisan 2021 tarihinde başlamıştır ve Aralık 2022 tarihine kadar devam edecektir. Projenin çıktılarına göre devamı niteliğindeki ikinci projenin 2023 senesinde başlaması ve 2025 sonuna kadar devam etmesi planlanmaktadır.

Sparkassenstiftung uzman olduğu alanlardaki deneyimini ve finansal hizmetlerin sağlanması konusunda desteğini Türkiye’de doğru kişilere ulaştırabilmek amacıyla geniş kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Daha geniş çapta ve daha çok sayıda kişiyi desteklemek üzere başlangıç olarak 4 pilot ilde “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı” Projesi’ni uygulama kararı vermiştir. Birlikte çalıştığı paydaş kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Türkiye’deki ilk projesi kapsamında; Ankara, Bursa, Gaziantep ve İstanbul illeri pilot iller olarak seçilmiştir. Projenin öncelikli hedef kitlesi, Türkiye’de yaşayan mülteciler ve ev sahibi topluluklardır. Projenin kapsayıcı amacı; hedef kitlenin yaşam standartlarını yükseltmek ve finansal katılımını artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda hedef kitleye yönelik finansal okuryazarlık ve takip eden destekleyici eğitimler verilecek, hedef kitlenin girişimcilik aktiviteleri desteklenecek, Türkiye’deki finans sektörü, hizmetleri ile ilgili bilgiye ve hizmete erişmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda finansal kuruluşlar ile çalışılarak kapasiteleri ve hizmetleri geliştirilecektir. 

Projenin en önemli başarısı; hedef kitlenin kişisel bütçe ve finansmanını daha iyi yönetmesi, ekonomik fırsatları fark edebilmeleri için bilgi, beceri ve araçlar ile güçlendirilmesi, sonrasında da Türkiye’nin finans sistemiyle bağlantıya geçmesi beklenmektedir.

Sparkassenstiftung tarafından hazırlanan ve tüm dünyada uygulanan eğitimler oyun metodolojisi kullanılarak hedef kitleye aktarılmaktadır. Bu eğitim modüllerinden biri “Mikro İş Oyunu” eğitimi, diğeri “Birikim Oyunu” eğitimidir. Mikro İş Oyunu eğitimi; potansiyel girişimciler ve mezun olduktan sonra iş kurmak isteyen kişiler için hazırlanmış bir eğitim modülüdür. İş okuryazarlığının tüm detaylarını girişimcilere sunmaktadır. Birikim Oyunu eğitim modülü ise; katılımcılara hayat kalitelerini nasıl artırabileceklerini anlatmak üzerine hazırlanmıştır.  Katılımcılar eğitim sırasında; kısa ve uzun vadeli istek ve ihtiyaçlarının neler olduğunun farkına vararak, kendi ve hane halkı için potansiyel riskleri kavrama, aile bütçesi, birikim yapma ve finansal sistemin işleyiş biçimi konularında düşünme fırsatı bulurlar. Amaç, kişisel finansal kararlar alırken edinilen bilgileri uygulamaktır.

Proje süresince hedef kitlenin finansal ve iş okuryazarlığını artıracak eğitimlerin yanı sıra değerlendirmelerden geçen kişilere vergi, hukuk, istihdam, ağ oluşturma gibi farklı konularda eğitimler ve iş planı geliştirme konularında ek eğitimler ve koçluk hizmetleri verilecektir.  Çalışmaların 2021 senesinde başlatılması ve 2022 senesi Aralık ayına kadar devam etmesi planlanmaktadır. Bu süre içerinde eğitmenler eğitilecek ve 10.000’den fazla kişiye ulaşılacaktır. Proje kapsamında lise öğrencilerine, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü aracılığı ile, potansiyel ve var olan girişimcilere ise Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Grameen Mikro Finans Programı -TGMP aracılığıyla ulaşılarak eğitimler verilecektir. Pilot illerde bulunan Ticaret Odaları ve yerel ve uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları ile de yine iş birlikleri devam edecektir. 


BMZ Hakkında:

Alman politikasının kapsayıcı amacı, ülkelere güçlü sosyal piyasa ekonomilerini oluşturmada yardımcı olmaktır. Bu nedenle BMZ piyasa ekonomisini desteklemek üzere özel sektör girişimlerini de destekler – örneğin; sağlam kurumsal yapıların kurulmasına yardımcı olur. Bu amaçla, gelişmekte olan ülkelerdeki paydaş kurumlarla iş birliği yapar – örneğin; yerel ticaret odaları ve küçük ölçekli işletme birlikleri gibi.

Gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör aktörleri bürokratik zorlukların ortadan kaldırılmasına ve yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olur. Üyelerini bilgilendiren ağların oluşturulması ve kendi menfaatlerini dile getirmek KOBİ’lerin rekabetçi gücünü artırır.

Daha fazla bilgi

Hedef kitleler ve verilecek hizmetler


Ortaklar

Sparkassenstiftung, Türkiye’deki “Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı” Projesi kapsamında, birçok farklı kamu kurumu ve STK ile birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Paydaş kurumlar şu şekildedir: 

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı

T.C Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iki farklı Genel Müdürlük – Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTE) ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖ), projenin ana partnerlerindendir. MTE Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda Mikro İş Oyunu Eğitimi ve Birikim Oyunu Eğitimi Sparkassenstiftung tarafından eğitilen Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenleri tarafından verilmektedir. Potansiyel girişimciler ise daha ileri seviye destekleyici eğitimlere yönlendirilmektedir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ise eğitimler potansiyel girişimcilere yöneliktir.

TGMP

Türkiye’deki girişimler ve mevcuttaki mikro girişimcilere finansman sağlar.

TGMP’in partnerliği kapsamında, TGMP uzmanları Sparkassenstiftung eğitmenleri tarafından eğitildikleri Mikro İş Oyunu ve Birikim Oyunu eğitimlerini kendi girişimci müşterilerine aktarır. Takiben, işletme ve yatırım sermayesine erişim olanağı bulunan mevcut girişimcilere yönelik destekleyici eğitimler Sparkassenstiftung tarafından sağlanmaktadır. Bu ek destekleyici eğitim modülleri arasında İş Planı Geliştirme, Vergi Sistemi, İş Hukuku, Temel Finansal Okuryazarlık, Ağ Kurma, Kültürel Duyarlılık ve E-ticaret gibi eğitim modülleri bulunmaktadır. İş birliğimiz Suriyeli girişimcilerin de eğitim programlarına entegre edilmesini kapsar.


Proje süresinde gerek eğitim ve koçluk hizmetlerine gerekse umut vaat eden iş modelleriyle gelen girişimcilere finansman sağlayarak yukarıda bahsedilenlerden başka kurumlar ve uygulama ortakları da olacaktır. Sparkassenstiftung, Türk ve uluslararası çeşitli Bakanlıklar ve kurumların faaliyetlerini koordine ettiği “Livelihoods Working Group”un (Geçim Kaynakları Çalışma Grubu) aktif bir üyesidir.